دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال(ترجیحا) و یا قسمت بالای آستین بپوشانید.

      

در صورت داشتن علایم شبیه آنفلوانزا، با آب و نمک، دهان خود را شستشو دهید.

      

در روزهای اول بیماری تنفسی، ضمن استراحت در منزل، از حضور در اماکن پر تردد پرهیز کنید.

      

از خوردن مواد غذایی نیم پز و خام خودداری کنید.

      

از بيماران مبتلا به علايم تنفسی (نظير سرفه و عطسه)،حداقل يک متر فاصله داشته باشيد.

      

از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید.

      

مدت شست و شوی دست ها حداقل به اندازه 20 ثانیه باشد و تمامی قسمت های دست (انگشتتان خصوصا انگشت شصت، کف دست و مچ دست)

      

به طور مداوم و در هر زمان ممکن، اقدام به شست و شوی کامل دست ها با آب و صابون نمایید.

      

دهان و بینی خود را هنگام سرفه و عطسه با دستمال (ترجیحا) ویا قسمت بالای آستین بپوشانید.

      

سردرد، تب و مشکلات تنفسی نظیر سرفه، آبریزش از بینی و تنگی نفس از علائم شایع بیماری کرونا ویروس جدید2019 هستند، در کودکان و سالمندان می تواند همراه با تهوع و استفراغ و دل درد باشد.

      
کد خبر: ۴۴۳۹۷
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۵
ستاد زیست فناوری اعلام کرد؛
ستاد توسعه زیست فناوری برنامه ای در زمینه «زیست فناوری صنعتی» در حوزه های سوخت زیستی، آنزیم ها و پروتئین ها تدوین کرده است؛ تحقق این برنامه، منجر به افزایش ۲۱ میلیارد دلاری درآمد ملی می شود.

به گزارش آوای خزر، زیسـت فنـاوری صنعتـی (زیسـت فنـاوری سـفید)، شـاخه ای از بیوتکنولوژی اسـت کـه بـا اسـتفاده از میکروارگانیسـم هـا و آنزیـم هـا طـی فرایندهـای تخمیـری انـواع محصولات تولیـد می شـوند. بهبـود خدمـات و اسـتخراج کامل تـر منابـع در حـوزه هـای معـدن و نفـت از دیگـر کارکردهـای زیسـت فنـاوری صنعتی اسـت.

محصولاتی ماننـد پروتئیـن هـای خوراکـی قارچـی و پروتئینهایـی که از گاز طبیعی با فرآیندهای زیسـت فنـاوری تولیـد مـی شـوند در تهیـه غذاهـای پروتئینـی ماننـد سوسـیس و کالبـاس و.. مورد اسـتفاده قرار می گیرند.

همچنیـن آنزیم هـای صنعتـی و اسـیدآمینه هـا کـه بـرای فرمـول بنـدی خـوراک دام و طیـور و آبزیـان کاربـرد دارنـد بـرای کشـور ما کـه مـورد تهدیـد خطـر خشکسـالی اسـت انتخـاب مناسـبی بـرای نقـش آفرینـی بیوتکنولـوژی در توسـعه پایـدار بـه شـمار مـی رود.

در راستای اهمیت این موارد ستاد توسعه زیست فناوری برنامه های مربوط به بیوتکنولوژی صنعتی را تدوین کرده و درصدد است که به واسطه تولید این دسته از محصولات به ارزش آفرینی در حوزه بیوتکنولوژی بپردازد. ستاد توسعه زیست فناوری اعلام کرده است که در صـورت تامیـن منابـع مـورد نیـاز قابلیـت افزایـش ۲۱.۲۴۰ میلیارد دلاری درآمـد ناخالـص ملـی را دارد که این میزان می تواند ۴۱ درصد ارزش افـزوده ایجاد کند.

توسعه برنامه های بیوتکنولوژی صنعتی در ۳ حوزه

سـرفصل های برنامه هـای پیشـنهادی سـتاد توسـعه زیسـت فناوری در حـوزه بیوتکنولـوژی صنعتـی بـه منظـور جهـش اقتصـاد زیسـتی کشـور در ۳ زمینه «سوخت زیستی»، «آنزیم» و «پروتئین خوراکی» هستند.

 

برنامه ملی پیشنهادی در حوزه بیوتکنولوژی صنعتی به منظور جهش اقتصادی زیستی کشور

۳ برنامه ملی برای رسوخ بیوتکنولوژی در صنعت/ رونق اقتصاد زیستی

تولید سوخت زیستی از سرفصل های زیست فناوری صنعتی

تولیـد سـوخت زیسـتی اتانـول در برنامه ستاد توسعه زیست فناوری هدفگـذاری شـده اسـت کـه تـا ۱۰ سـال آینـده باعـث افزایـش تـاب آوری و ارزش افزوده ۲۱ میلیـارد دلاری می شود. این برنامه شامل ایجاد پایلوت سوخت زیستی بیواتانول و صادرات آن می شود.

برنامه مربوط به تولید سوخت زیستی

۳ برنامه ملی برای رسوخ بیوتکنولوژی در صنعت/ رونق اقتصاد زیستی

تولید آنزیم ها یکی از سرفصل های زیست فناوری صنعتی

در برنامـه ستاد توسعه زیست فناوری، تولیـد آنزیمهـای مـورد نیـاز در صنایـع شـوینده و خـوراک دام، طیـور و آبزیـان هدفگـذاری شـده اسـت کـه تـا ۵ سـال آینـده باعـث افزایـش تـاب آوری و ۲۴۰ میلیـون دلاری ارزش افزوده می شود. این برنامه شامل تولید آنزیم های مورد نیاز صنایع شوینده و تولید آنزیم ها و اسیدهای آمینه با کاربرد خوراک دام، طیور و آبزیان توسط دانش بنیان ها به تولید خواهند رسید.

برنامه مربوط به تولید آنزیم

۳ برنامه ملی برای رسوخ بیوتکنولوژی در صنعت/ رونق اقتصاد زیستی

تولید پروتئین از دیگر سرفصل های توسعه زیست فناوری صنعتی

تولیـد پروتئیـن خوراکـی قارچـی «مایکوپروتئیـن»جایگزیـن گوشـت و تولیـد پروتئیـن از گاز طبیعـی و سـایر مـواد اولیـه بعنـوان افزودنـی بـه خـوراک دام و طیـور و آبزیـان جایگزیـن سـویا و پـودر ماهـی از دیگر هدفگذاری های ستاد توسعه زیست فناوری است. قرار است این پروژه تـا ۵ سـال آینـده باعـث افزایـش تـاب آوری در ایـن زمینـه شود. این هدفگذاری برای تولید پروتئین های خوراکی قارچی جایگزین گوشت و پروتئین هایی به عنوان افزودنی در خوراک دام و طیور است.

برنامه مربوط به تولید پروتئین

۳ برنامه ملی برای رسوخ بیوتکنولوژی در صنعت/ رونق اقتصاد زیستی

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
نظرسنجی
آیا با احداث پالایشگاه در میانکاله موافقید؟
موافقم
مخالفم